Organiseren in een open wereld - Nieuw Akademia

Organiseren in een open wereld

Organisatie NEXT; organiseren in een open wereld: Organisaties staan voor grote uitdagingen op het terrein van continuiteit, innovaties, klantgerichtheid, flexibiliteit, duurzaamheid en het vinden en behouden van talent. Veel organisaties zijn nog gebaseerd op bureaucratische inrichtingsprincipes. Deze principes zijn niet meer van deze tijd en werpen meer problemen op dan dat ze oplossen. Deze masterclass maakt die problemen inzichtelijk en draagt nieuwe, eigentijdse organisatie-inrichtingsprincipes aan die recht doen aan de uitdagingen van nu. De masterclass schetst oude en nieuwe organisatiewegen en zoekt daarbij de spanning op tussen radicale ontwerp-oplossingen en praktische haalbaarheid.

De masterclass is opgesplitst in 2 seminars. Het eerste seminar gaat in op de obstakels die bureaucratische organisatiestructuren opwerpen en hoe die te herkennen zijn. Daarbij zullen de aangedragen inzichten aanleiding geven tot menige paradigma shift. We analyseren de organisaties van de deelnemers op bureaucratische trekjes en diagnostiseren de problemen. 
Het tweede seminar is er op gericht de gezonde alternatieven in kaart te brengen en een aanzet te geven tot aanpassingen van de organisaties van de deelnemers. We toetsen de haalbaarheid van de alternatieven en beschouwen de randvoorwaarden waarbinnen deze gerealiseerd kunnen worden.  

Opzet eerste seminar: Aan de hand van concrete voorbeelden en oefeningen wordt zichtbaar gemaakt welke structuurprincipes ten grondslag liggen aan traditioneel ingerichte organisaties.  We geven aan tot welke structuurvorm en organisatiesystemen dat in de praktijk kan leiden en welke disfuncties hierdoor ontstaan, die opereren in een open wereld bemoeilijken. Een basisprincipe voor de inrichting van traditionele structuren is de vérgaande deling van uitvoerende, voorbereidende, ondersteunende en bestuurlijke processen in de organisatie (vérgaande arbeidsdeling). Dat basisprincipe van organiseren leidt tot complexe organisatievormen met veel regels en procedures. Afhankelijk van de aard van de producten of diensten van de organisatie leidt dit in de productie of dienstverlening zelf  tot lijnstructuren, functionele structuren en matrixstructuren. Bij de organisatie van de voorbereidende en de ondersteunende processen leidt het tot gespecialiseerde stafdiensten en in de besturing tot een sterk gelaagde besturingsstructuur. De (gecomputeriseerde) systemen die hierbij aansluiten (productiesystemen, planningsystemen, personele systemen, financiële systemen, kwaliteitssystemen,  onderhoudssystemen en niet te vergeten (management-) informatiesystemen) werken doorgaans verdere complexiteit en bureaucratisering in de hand. 
In deze masterclass wordt uitvoerig ingegaan op de nadelige effecten, de disfuncties en de beperkingen van deze wijze van organiseren op organisaties die de ambitie hebben om flexibel en innovatief in te spelen op een open wereld. Dit betreft met name ook de kennisintensieve organisaties met veel professionals. Kennisintensieve organisaties die flexibel en innovatief willen opereren moeten kunnen bouwen op betrokken en gemotiveerde professionals. Traditioneel ingerichte organisaties bieden daar nauwelijks ruimte voor. Ook voor dat aspect is ruime aandacht in deze masterclass. De masterclass is interactief van opzet en biedt de ruimte om de eigen praktijk als casuïstiek voor te leggen.    

Opzet tweede seminar: De eerste masterclass heeft de deelnemers inzicht gegeven in de structurele oorzaken van beperkingen, disfuncties en nadelige effecten, zoals gebrek aan motivatie en betrokkenheid, die men in veel (kennisintensieve) organisaties aantreft. In deze tweede masterclass gaan we op zoek naar alternatieve organisatievormen maar vooral ook naar methoden om in elke specifieke organisatie een geschikt alternatief te vinden. Hierbij gaan we uit van de omgeving waarin de organisatie opereert, de doelen die de organisatie in die omgeving wil bereiken en de strategie die de organisatie daarin wil volgen. Die methoden van integrale organisatieontwerp en organisatieontwikkeling zijn gebaseerd op systeemtheoretische principes. Deze worden uitgelicht. Een basisuitgangspunt is dat in elk specifiek geval gezocht wordt naar flexibele organisatievormen waarin de complexiteit die heerst in traditionele organisaties drastisch wordt teruggedrongen zodat er ruimte ontstaat voor flexibiliteit, innovatie en betrokkenheid. Het gaat erom de structuur zo in te richten dat het vermogen tot flexibel en innovatief handelen en de betrokkenheid gericht zijn op het realiseren van de organisatiedoelen. Dat betekent ook dat de systemen in zulke flexibele organisaties (drastisch) moeten worden aangepast. Ook deze tweede masterclass maakt veelvuldig gebruik van concrete voorbeelden en oefeningen. En ook hier kunnen organisaties uit de eigen praktijk worden ingebracht.     

De theorieën achter deze masterclass zijn gevat in het standaard werk: "Het nieuwe organiseren" van de hand van Herman Kuipers, Pierre van Amelsvoort en Eric-Hans Kramer (Uitgeverij ACCO te Leuven, ISBN: 9789033480898). Deze masterclass wordt verzorgd door prof. dr. Herman Kuipers en Ivo Lochtenberg MBA.


• Organiseren in een open wereld
Tien tips voor slimme sturing
Prestatiesturing
Communicatiekracht
De kunst van de retoriek
Vorm is inhoud

Doelgroep: Leidinggevenden en beleidsmakers.
Duur: 2 keer 5 dagdelen
Aantal deelnemers: 6 tot 12
Prijs (excl. 19% btw): € 1.945,-

Komende data:
In overleg

Aanmelden of informatie aanvragen doet u door een email te sturen naar info@nieuwakademia.nl o.v.v. de naam van de masterclass. Deze aanmelding is pas definitief nadat wij contact met u hebben opgenomen.

De cursusgelden worden voor aanvang gefactureerd. Deelname is definitief na betaling.